Meer tijd voor de patiënt (MTVP): in Twente doen we het samen

Anja van Kempen is huisarts in Haaksbergen en kaderhuisarts bij SHT-THOON. Jessica van Tol-van der Laan is adviseur kwaliteit en beleid bij FEA CHPA. SHT-THOON en FEA zijn de regionale huisartsenorganisaties in Twente.

Anja en Jessica maken deel uit van de Twentse werkgroep MTVP.

“Na de ondertekening van het IZA (Integraal Zorgakkoord) door de huisartsen in januari 2023, werd duidelijk dat we snel in actie moesten komen om regionaal vorm te geven aan de uitwerking van de landelijke Leidraad MTVP. We wilden graag de invoering van MTVP een reflectiemoment laten zijn voor de praktijken om na te denken hoe hun praktijk zo toekomstbestendig mogelijk wordt,” Jessica van Tol.

Een regionale werkgroep – onder de vlag van HuisartsenZorg Twente – ging aan de slag met het opstellen van een gezamenlijk regioplan MTVP.

Combinatie van interventies

Meer tijd voor de patiënt komt samenvattend neer op een combinatie van interventies die onder te verdelen zijn in vier categorieën:

  • anders werken in de praktijk;
  • samenwerken met het netwerk;
  • lerende omgeving en;
  • eventueel uitbreiding van personele capaciteit.

Door inzet van deze interventies wordt het mogelijk om meer tijd voor de patiënt en daarmee een flexibele gemiddelde consultduur van 15 minuten te realiseren. De hoop is dat dit leidt tot een vermindering van de zorgvraag van patiënten en tot verhoging van het werkplezier van de medewerkers in de huisartsenpraktijk.

Twentse keuzes

De invulling van de landelijke leidraad geeft veel ruimte voor het maken van regionale keuzes. Om te weten wat er leeft onder de huisartsen is begin februari 2023 een dynamische avond georganiseerd.

Anja van Kempen: “In kleine groepjes hebben ruim 100 huisartsen en praktijkmanagers met elkaar gediscussieerd over wat hen aanspreekt, waar ze kansen en mogelijkheden zagen. Tijdens de avond werd in groepjes een concept praktijkplan ingevuld waarbij gebruik werd gemaakt van kwartetkaarten met de mogelijke interventies. Door met de Mentimeter feedback te verzamelen waren we in 1,5 uur een heel stuk wijzer over wat er leeft in de regio.”

Regioplan en vervolg

Met deze input heeft de werkgroep een regioplan opgesteld dat – met wat kleine aanpassingen – akkoord werd bevonden door de zorgverzekeraar. Omdat er een grote verscheidenheid aan gewenste interventies is, is ervoor gekozen om een veel interventies uit de leidraad op te nemen in het regioplan en daarnaast aanvullingen op te nemen die in de regio al succesvol worden ingezet. Bij alle interventies is aangegeven hoe deze interventies kunnen worden vormgegeven.

Zo gemakkelijk mogelijk praktijkplannen maken

Alle praktijken die willen instromen in MTVP moeten een praktijkplan opstellen.

Jessica van Tol: “We hebben het opstellen van de praktijkplannen zo makkelijk mogelijk gemaakt voor de deelnemers. In een Microsoft Forms vragenlijst gaven praktijken hun voorkeursinterventies aan – in het regioplan was al inzichtelijk welke inspanning er bij elke interventie hoort. Daarnaast was in de vragenlijst ruimte voor eigen invulling. Door het invullen van de vragenlijst maakte de praktijkhouder het eigen praktijkplan compleet en was dit ook direct inzichtelijk.”

Veel animo: 143 praktijkplannen

Tijdens de gezamenlijke ledenvergadering van HuisartsenZorg Twente in maart kon worden gemeld dat er veel animo is voor deelname aan MTVP.

Er zijn in Twente 143 praktijken – met meer dan 505.000 patiënten – die per 1 april 2023 meedoen aan MTVP.

Instroming en scholing

Meer dan 90% van de Twentse huisartsenpraktijken is ingestroomd vanaf 1 april 2023. De vergoeding is volgens de landelijke richtlijn per 1 april voor 25% geregeld. In de volgende kwartalen wordt deze groep groter: 50% in Q3 en 75% in Q4.

Anja van Kempen: “In het Twentse Regioplan bevatten meerdere onderdelen een scholingscomponent. Vooral voor de scholingen over Oplossingsgericht Werken was direct zeer veel animo. Als regionale huisartsenorganisaties ondersteunen wij graag in het aanbod van scholing. Daarom zijn extra scholingen ingekocht door de HZTwente Academie (de regionale scholingsorganisatie in Twente). Vanaf eind april zijn alle scholingen die passen binnen MTVP open voor inschrijving voor zowel 2023 als 2024.”

Ondersteuning vanuit de regionale huisartsenorganisaties

Praktijken zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoer van het door hen opgestelde regioplan. Ter ondersteuning van de praktische uitwerking zijn de coöperatiemanagers en praktijkconsulenten van de regionale huisartsenorganisaties beschikbaar. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om binnen de regionale huisartsenorganisaties een projectleider aan te stellen die zich specifiek gaat richten op de samenwerking met het sociaal domein om de huisartsen hierin te ontzorgen.

Aan de slag!

Als een praktijk instroomt wordt een contract ondertekend en een vragenlijst ingevuld voor ‘de 0-meting werkplezier in de praktijk’. Zo ontstaat op termijn inzicht in de effecten van MTVP.

Jessica van Tol: “Er is veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding van de invoering van Meer Tijd voor de Patiënt. Nu moet het daadwerkelijk ook van de grond komen. We kijken vol vertrouwen uit naar de eerste ervaringen uit de praktijk.”

Meer informatie

De werkgroep MVTP van HuisartsenZorg Twente bestaat uit: Lidwien Kruijswijk Jansen (vz), Suzan van Vliet, Erica De Goey, Jessica van Tol en Anja van Kempen. Vanuit het bestuur van HuisartsenZorg Twente is Marieke Nijhof portefeuillehouder. Vragen? Mail naar info@hztwente.nl o.v.v. MTVP.

Wil je een notificatie ontvangen wanneer we nieuwe vacatures en nieuws plaatsen? Klik op ja om je in te schrijven Nee Ja